Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

R.Gazete No: 29292

R.G. Tarihi: 11.3.2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Çevre lisansı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde yer alan çevre lisansını,”

“i) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “İl çevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yükümlülükleri” ibaresi, “İl müdürlüklerinin görev ve yükümlülükleri” şeklinde ve madde metninde geçen “İl Çevre ve Orman Müdürlükleri” ibaresi “İl Müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikesiz atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, tesisinden kaynaklanan tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik olarak hazırladıkları üç yıllık atık yönetim planını il müdürlüğüne sunmakla ve hazırlanan yönetim planını uygulamakla,”

“c) Tehlikesiz atıklarını çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine göndermekle veya çevre izin/lisanslı tesislere gönderilmek üzere il müdürlüklerinden 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belge alanlara vermekle,”

“d) Tehlikesiz atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla il müdürlüğüne bilgi vermekle, atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılamakla,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla,

c) Acil durumlarla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğu zaman il müdürlüklerine bilgi vermekle ve gerekli tedbirleri almakla,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve arındırma işlemine tabi tutarak” ibaresi ile aynı fıkranın (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ile metal hurda ıslahı/geri kazanımı tesisi kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunda, bu Tebliğin Ek-1’inde verilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur.”

“(3) Bu Tebliğde tanımlanan tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine Bakanlık tarafından çevre lisansı; tehlikesiz atık ve metal hurda toplama-ayırma tesislerine il müdürlükleri tarafından 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen belge verilir. Metal hurda ıslah/geri kazanım tesislerinin toplama-ayırma faaliyeti için il müdürlüklerinden belge almaları şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’in başlığı “ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNİN EK-3C SİNDE YER ALAN TEKNİK UYGUNLUK RAPORUNUN KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de geçen “02 03 Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar”, “02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar” ile “02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.