Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 31755
R.G. Tarihi: 19.2.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘ndan:

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesi ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
“tt) Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin onuncu bölümünün başlığı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve NSEB” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“NSEB
MADDE 23 – (1) NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
(2) Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur. Bu binaların mimari, mekanik ve aydınlatma projelerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve EK-10’da yer alan “Ön Hesap Sonuç Formu”nun, BEP-TR yazılımı ile hazırlanarak ruhsat eki projeler ile birlikte sunulması zorunludur. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesine göre avan proje esas alınarak yapı ruhsatı düzenlenmesi durumunda “Ön Hesap Sonuç Formu” aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.”
“(16) NSEB’i sağlayan binalara düzenlenen enerji kimlik belgesinde bu durum belirtilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Denetimlere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve NSEB uygulaması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%10” oranı 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar “%5” olarak uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “2000 m2” olarak belirtilen toplam yapı inşaat alanı 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar “5000 m2″ olarak uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak, EK-9’unda yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-10 eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;
a) 5 inci maddesi ve 6 ncı maddesi ile yeniden düzenlenen 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2023 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

———-o———-