Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 31630
R.G. Tarihi:16.10.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“i) İl müdürlüğü uygunluk yazısı: İl müdürlüğünce gerçekleştirilen yerinde inceleme neticesinde, işletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların sağlandığının ve 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır AtıkYönetmeliğindeki listeler dikkate alınarak, Sıfır AtıkTemel Seviye Belgesinin veya muafiyetinin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde e-izin sistemi üzerinden düzenlenen ve bir yıl geçerliliği bulunan belgeyi,”
“n) E-izin sistemi: Çevre izin ve lisans sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği çevrimiçi sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler, bu Yönetmelikte geçen işletmeci tanımı esas alınmak sureti ile işletmenin tamamı için veya münferit olarak çevre izin ve lisans belgesi alırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(5) Ayrıca yazılı bir tebligata gerek görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) İşletmenin tabi olduğu herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konuları için başvuru yapılmaması veya tabii olmaması gereken herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konularına başvuru yapılması durumunda, süreç il müdürlüğü uygunluk yazısından başlatılmak üzere geçici faaliyet belgesi başvurusu iade edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Başvuru, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir. İşletme adına düzenlenen her yeni belge bir önceki belgenin devamı niteliğindedir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden düzenlenir.
(2) İşletmeler belge eklerinde yer alan, mevzuatta öngörülen çalışma koşulları ve diğer hususlara uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi sonunda yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:
a) İşletmelere verilen çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.
b) İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinde, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte çevre izin ve lisans yenileme başvurusu yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu sürenin en az iki ay öncesinde il müdürlüğü uygunluk yazısına başvurulması gerekir.
c) Çevre izin belgesi yenileme başvuruları, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın 9 uncu madde kapsamında yürütülür.
ç) Çevre izin ve lisans yenileme başvuruları ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde veya çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın 9 uncu madde kapsamında yürütülür.
d) Çevre izin ve lisans belgesi, geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmayan işletmelerin; mevcut belgesinin geçerlilik süresi içinde başvuruda bulunarak geçici faaliyet belgesi alması gerekir.
(2) Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, işletmelerde/faaliyetlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:
a) İşletmede bu bentte belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi durumunda beş yıllık süreden bağımsız olarak çevre izin ve lisans belgesinin yenileme işleminin başlatılması gerekir.
1) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
2) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
3) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
4) İşletmenin toplam üretim ve/veya atık tüketim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması,
5) İşletmenin toplam yakma/anma ısıl gücünde meydana gelen değişiklikler;
i) Artış miktarının EK-2’de bulunan listede yer alması koşulu ile; işletmede toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması,
ii) 1/3 oranına bakılmaksızın, işletmenin toplam yakma/anma ısıl gücündeki artış miktarının EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması.
b) Faaliyet yeri değişikliği nedeniyle yapılan çevre izin veya çevre izin ve lisans yenileme başvurularında, yeni bir çevre izin veya çevre lisansı konusunu da içeren yenileme başvurularında ve/veya mevcut lisans konularına ait proseste ve çalışma koşullarında değişiklik söz konusu olan başvurularda; sürecin geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılması gerekmektedir.
c) Geçici Faaliyet Belgesi yenilemesi gerektiren durumlar haricindeki çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemleri; EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte, değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde başlatılır ve 9 uncu madde kapsamında yürütülür.
ç) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya bu fıkranın (a) bendi kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte değişikliği takiben 30 takvim günü içerisinde yetkili mercie başvuru yapılır. İzin veren yetkili merci tarafından çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılmasına dair yapılan bildirimi takiben 90 takvim günü içerisinde yenileme başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
d) (ç) bendinde tanımlı 30 takvim günü içerisinde başvuruda bulunmadığı tespit edilen işletmeler için; söz konusu değişikliğin belge yenileme işlemini gerektirmesi durumunda, mevcut çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir.
e) (c) ve (ç) bentlerinde tanımlı süreler içerisinde çevre izin ve lisans yenileme başvurusu gerçekleştirilmeyen işletmelerin çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilir.
f) İşletmede bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasını müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.
(3) Çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmeler için yeni bir çevre izin veya çevre lisans konusu eklenmesi durumunda, işletmenin tüm çevre izin ve lisans konularını içerecek şekilde geçici faaliyet belgesi yenileme başvurusunda bulanabilecekleri gibi mevcut belgelerinin geçerlilik süresi değişmemek üzere, münferit çevre izin ve/veya çevre lisansı konularında ekleme işlemi de yapabilirler. İlave edilecek çevre izin veya çevre lisansı konuları için süreç geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılır ve çevre izin konularına ilişkin değerlendirme işletmenin tamamı üzerinden yapılır.
(4) Çevre izin ve lisans belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıklar için atık kodu ekleme talebinde bulunabilir. Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde değerlendirme yapılarak talebin uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir. Uygun bulunmaması durumunda başvuru iade edilir.
(5) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birinden muaf olunması durumunda ilgili bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) İşletmenin unvanının ve/veya vergi numarasının değişmesi durumunda, sicil gazetesindeki değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, ÇED Belgesi, kapasite raporu ve mevcut belgesinde yer alan çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır. Atık işleme tesisleri, bu belgelere ilave olarak teminat mektubu ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile başvuruda bulunur.
(2) Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla çevre izin ve lisans belgesi yeniden düzenlenir.
(3) İşletmenin unvanı ve/veya vergi numarasının değişmemesi, sadece işletmenin sahibinin değişmesi/ortaklık yapısının değişmesi veya işletmenin kiralanması durumunda, yetkili merciinin talep etmesi halinde sunulmak üzere değişikliğe ilişkin ilgili bilgi ve belgeler işletmede saklı bulundurulur. Mevcut belge ekindeki çalışma koşullarına yeni işletme sahibi veya kiralayan uymakla yükümlüdür.
(4) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan işletmeler için belge güncelleme bedeli, belirlenen belge bedelinin iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmelerin, yeniden başvuru yapabilmesine ilişkin süreç aşağıda belirtilmektedir:
a) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur.
b) Bu işletmeler için çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler 60 takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz.
c) Bahsedilen 60 takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler 90 takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.”
“(5) Faaliyet konusu yalnızca atık işleme olan tesislerde geçici faaliyet belgesi geçerlilik süresi içerisinde atık alınamaması nedeni ile faaliyette bulunamayan işletmelerin bir kereye mahsus olarak, geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Bu işletmelerin yapacakları yeni başvuruda üçüncü fıkrada öngörülen belge bedeli ödenme şartı aranmaz. Birden fazla lisans konusu bulunan işletmelerin herhangi bir lisans konusuna ilişkin atık almaması, işletme tarafından lisans konusu çıkarma talebinde bulunulması veya başvurunun uygun bulunmaması durumunda söz konusu lisans, çevre izin ve lisans değerlendirme sürecinde yetkili merci tarafından lisans konularından çıkarılır.
(6) Yangın, sel, deprem vb. durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek hazırlanacak tespit tutanağı çerçevesinde; işletmenin mevcut geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İşletmeler uygunsuzluk giderilene kadar tesislerine atık alımı yapamaz ve atık işleme faaliyetinde bulunamazlar.”
“(3) İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.”
“(5) Yangın, sel, deprem ve benzeri durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek tespit tutanağı hazırlanır, işletmenin mevcut çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliğine ilişkin değerlendirme bu tutanak çerçevesinde yetkili merci tarafından yapılır. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa çevre izin lisans belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.
(6) Çevre izin ve lisans belgesi iptal edilen tesislerin faaliyetlerine devam etmemesi durumunda kapatma planı onay yazısı alması gerekmektedir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmelerin çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirilmesi il müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda yetkili mercie bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda işletme adına düzenlenmiş belgeler iptal edilir. Çevre lisans konusu bulunan işletmelerin kapatma iş ve işlemleri, 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilir. Bildirimde bulunulmaması durumunda 2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2 ve EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

NOT: Ekleri için lütfen TIKLAYINIZ.