Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 –10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Başvuruda istenilen belgeler, Bakanlık ve söz konusu kurum/kuruluşların veri tabanı alt yapılarında gerekli entegrasyon sağlanıncaya kadar istenmeye devam edilecek olup, gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kurum/kuruluşların elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.”

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin Ek-3B ve Ek-3C’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

———-o———-