Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 29968

R.G. Tarihi: 3.2.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ

ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinde yer alan “Plân, çevre, yapım ve yapıma dair hizmet işlerine ilişkin konular hakkında kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerince görüş talep edilen hâllerde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeye bağlı olma şartı aranmaksızın Kurulca görüş verilir. Talebin Kurulda görüşülebilmesi için;” ibaresi eklenmiştir.

“b) İşin yürütülmesi aşamasında yaptırılan yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının fiyatlarının tespit edilmesi hususunda sözleşme sürecinde meydana gelen anlaşmazlıklar ile ilgili idaresince Kuruldan konu ile ilgili görüş ve/veya fiyatların belirlenmesinin talep edilmesi halinde, Kurul bu talebi değerlendirerek sonuçlandırır. Ancak talebin Kurulda değerlendirilebilmesi için anlaşmazlık tutanağının taraflarca birlikte düzenlenmiş olması şarttır. Anlaşmazlık tutanağı ile birlikte, tarafların görüşleri ve dayandıkları ilgili mevzuat, tarafların ayrı ayrı düzenledikleri uyuşmazlık konusu fiyat tespit tutanakları ile var ise bunlara ilişkin analiz ve benzeri belgeler gibi talep konusu ile ilgili bilgi ve belgeler idarenin talep yazısına eklenir ve ilgili mevzuatında yazılı süresi içinde Bakanlığa intikal ettirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

———-o———-