Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği – Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

R.Gazete No: 29285

R.G. Tarihi: 4.3.2015

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2015/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/28)

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen (39.01 ila 39.14 GTİP’li maddeler hariç, 39.03 dahil) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında ithal edilecek 39.01 ila 39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar olmaması halinde, üreticiden veya ihracatçıdan bu maddelere ilişkin olarak alınan fatura, ek-8’deki Üretici Belgesi ve ekinde analiz sertifikası ile bu belgelerin tercümeleriyle birlikte ilgili gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulması üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ihtiyaç duyması halinde, gümrük laboratuvarlarında veya uygun göreceği diğer laboratuvarlarda ithalata konu maddelerin analizini yaptırabilir ve bu analiz sonucunun üretici analiz sertifikasında belirtilen değerleri doğrulaması halinde Kapsam Dışı Yazısını düzenler.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 8 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili gümrük idarelerince aranır. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda ilgili gümrük idaresi tarafından Kapsam Dışı Yazısı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17/2/2015 tarihinden itibaren 39.01 ila 39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddeler için, bu Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekte yer alan ek-8 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

“Ek-8

ÜRETİCİ BELGESİ

…./…./2015

Sayı:

Üretimini gerçekleştirdiğimiz aşağıda bilgileri, ekte analiz sertifikası yer alan madde, “ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapak” değildir.

Üretici Firma

İmza Kaşe

|————————————-|————————-|

| Üreticinin Adı | |

|————————————-|————————-|

| Üreticinin Adresi ve Telefon No’su | |

|————————————-|————————-|

| Ürünün Ticari Adı | |

|————————————-|————————-|

| Ürünün Kimyasal Adı | |

|————————————-|————————-|

| GTİP | |

|————————————-|————————-|

| Miktarı | |

|————————————-|————————-|

Ek: Analiz sertifikası ve tercümesi

———-o———-