Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 30451

R.G. Tarihi: 14.6.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 listesinin 49 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar),”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

———-o———-