Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 31712
R.G. Tarihi: 7.1.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“k) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “il çevre ve orman müdürlükleri” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “il çevre ve orman müdürlükleri;” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri;” olarak değiştirilmiştir.
“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “il çevre ve orman müdürlüklerine” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir.”
“d) Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde,24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülür.
e) Hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ise konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaktır. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “il çevre ve orman müdürlüğünce” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “il çevre ve orman müdürlüğünün” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kapalı hale getirilmesine yönelik süre
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kapalı hale getirilmesi ile ilgili esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içerisinde yerine getirilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.
———-o———-