Değişiklik: Maden Atıkları Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi 1 yıl ertelendi.

R.Gazete No: 29772
R.G. Tarihi: 16.7.2016
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uzman Atıf Notu
MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
———-o———-