Değişiklik: Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

66R.Gazete No: 29757

R.G. Tarihi: 29.6.2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 7 nci ve 8 inci maddesi 1/1/2017 tarihinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Sera gazı emisyon raporlarının sunulması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 8 inci maddesinde yer alan yükümlülükler kapsamında 2015 ve 2016 yıllarına ait sera gazı emisyon raporları Bakanlığa 30/4/2017 tarihine kadar sunulur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.