Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

R.Gazete No: 31741
R.G. Tarihi: 5.2.2022

Karar Sayısı: 5187
Karar Tarihi: 4.2.2022

Ekli “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ENERJİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji verimliliği, çevre koruma düzeyi ve enerji arz güvenliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması için enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulmasında, çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri hususunda bir çerçeve oluşturarak uyulması zorunlu olan gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünler, yetkili kuruluşlarca yayımlanan uygulama tebliğleri ile belirlenir.
(2) İnsan ve eşya taşıma maksadıyla kullanılan ulaşım araçları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
(3) Florlu sera gazlarına ilişkin Avrupa Birliği mevzuatı da dahil olmak üzere, bu Yönetmelik ve buna dayanılarak yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanan uygulama tebliğleri, Avrupa Birliğinin atık yönetimi ve kimyasallar mevzuatına halel getirmez.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan atığı,
c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Bileşen ve alt aksam: Nihai kullanıcılar için münferit parçalar olarak piyasaya arz edilmemiş ve/veya hizmete sunulmamış ürünlere monte edilmesi amaçlanan ya da çevresel performansı bağımsız olarak değerlendirilemeyen parçaları,
d) Çevresel boyut: Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevre ile etkileşim halinde bulunabilen unsur veya fonksiyonlarını,
e) Çevresel etki: Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevrede tamamen ya da kısmen neden olduğu her türlü değişimi,
f) Çevresel performans: İmalatçının ürünün çevresel boyutlarına ilişkin yönetiminin ürünün teknik dosyasında da gösterilen sonuçlarını,
g) Çevresel performansın artırılması: Ürünün çevresel performansının, tüm çevresel boyutlar açısından eş zamanlı olmasa da ürünün ardışık nesilleri boyunca artırılması sürecini,
ğ) Çevreye duyarlı jenerik tasarım gereği: Belirli çevresel boyutlar için belirlenmiş sınır değerler olmaksızın ürünün tamamı için ekolojik profile dayanan her türlü çevreye duyarlı tasarım gerekliliğini,
h) Çevreye duyarlı özel tasarım gereği: Ürünün belirli bir çıktı performansı birimi cinsinden hesaplanan ve kullanımı sırasındaki enerji tüketimi gibi belirli bir çevre boyutu ile ilgili nicel hale getirilmiş ve ölçülebilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliğini,
ı) Çevreye duyarlı tasarım: Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını artırmak amacıyla, çevresel boyutları ürün tasarımına dahil etmeyi,
i) Çevreye duyarlı tasarım gereği: Ürünün çevresel performansını artırmak amacıyla ürünle ya da ürünün tasarımı ile ilgili her türlü gerekliliği ya da ürünün çevresel boyutları ile ilgili bilgi temin etmek için her türlü gerekliliği,
j) Ekolojik profil: Ürüne uygulanabilir uygulama tebliğlerine uyumlu olarak, yaşam döngüsü boyunca ürünle ilişkilendirilen, ürünün çevresel etkisi bakımından önemli olan ve ölçülebilir fiziksel niceliklerle ifade edilen malzemeler, emisyonlar ve atıklar gibi girdi ve çıktıların tanımını,
k) Enerji geri kazanımı: Diğer atıklarla ya da ısı geri kazanımı ile diğer atıklar olmadan enerji üretmek için yanıcı atıkların bir araç olarak kullanımını,
l) Enerji ile ilgili ürün: Bu Yönetmelikte “ürün” olarak adlandırılan ve nihai kullanıcılar için bağımsız parçalar olarak piyasaya arz edilmiş veya hizmete sunulmuş olan, bu Yönetmelik kapsamındaki enerji ile ilgili ürünlere monte edilmesi amaçlanan parçalar ve çevresel performansı bağımsız olarak değerlendirilebilen parçalar da dahil olmak üzere, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ve kullanım sırasında enerji tüketimi üzerinde etkisi bulunan ürünü,
m) Geri Dönüşüm: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde tanımlanan işlemi,
n) Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde tanımlanan işlemleri,
o) Hizmete sunma: Ürünün nihai kullanıcı tarafından amacına uygun olarak ilk kez kullanılmasını,
ö) İç düzenleme: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin tasarımı veya üretimi ile iştigal eden kuruluşların, bu Yönetmelik ve ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerini yerine getirmek için yetkili kuruluş bünyesinde yaptıkları düzenlemeleri,
p) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri imal eden ve bu ürünlerin, kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması bakımından veya kendi kullanımı açısından (ürünü alıp satmadan yapacağı iş için kullanmak üzere) bu Yönetmeliğe uygun olmalarından sorumlu olan ve bu tanıma uyan bir imalatçının ya da ithalatçının bulunmadığı hallerde bu ürünü piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
r) İthalatçı: Ürünü yurt dışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
s) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
ş) Malzeme: Ürünün yaşam döngüsü boyunca kullanılan her türlü malzemeyi,
t) Piyasaya arz: Ürünlerin dağıtım ya da kullanım amacıyla, satış yönteminden bağımsız ve bedelli veya bedelsiz olarak piyasada ilk kez bulundurulmasını,
u) Tehlikeli Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (jj) bendinde tanımlanan atıkları,
ü) Uygulama tebliğleri: Bu Yönetmeliğe dayanılarak yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanan ve bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri veya onların çevresel boyutlarıyla ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenleyen mevzuatı,
v) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardım,
y) Ürün tasarımı: Ürünün karşılaması gereken yasal, teknik, güvenlik, işlevsel ve piyasaya ilişkin gereklilikler ile diğer gereklilikleri, ürünle ilgili teknik özellik haline getiren bir dizi işlemi,
z) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,
aa) Yaşam döngüsü: Ürünün ham madde aşamasından bertarafına kadar birbirini izleyen ve birbirine bağlı olan evrelerini,
bb) Yeniden kullanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendinde tanımlanan işlemi,
cc) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan ve bu kapsamda ilgili ürün için bu Yönetmeliğin öngördüğü uygulama tebliğlerini hazırlayarak uygulayan kamu kurum ve kuruluşunu,
çç) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik ile ilgili yükümlülük ve işlemleri kendi adına tamamen veya kısmen yerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz ve/veya Hizmete Sunma, İthalatçının Sorumlulukları,
İşaretleme ve Uygunluk Beyanı

Piyasaya arz ve/veya hizmete sunma
MADDE 5- (1) Yetkili kuruluş, uygulama tebliğleri kapsamındaki ürünlerin, bu tebliğlere uygun olması ve 7 nci maddede belirtilen şekilde “CE” işareti taşıması kaydıyla, piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete sunulmasını sağlayacak gerekli tüm önlemleri alır.
(2) Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşça, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir.
(3) Yetkili kuruluş, ürünlerin uygunluğu konusunda tüketicilerin ve diğer ilgili tarafların görüş ve önerilerim kendisine kolaylıkla iletebilmelerini teminen gerekli tedbirleri alır.

İthalatçının sorumlulukları
MADDE 6- (1) İmalatçının Türkiye’de yerleşik olmadığı ve Türkiye’de yerleşik bir yetkili temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, ithalatçı;
a) Piyasaya arz edilen ve/veya hizmete sunulan ürünün bu Yönetmeliğe ve uygulama tebliğlerine uygun olmasını sağlamakla,
b) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı hazır bulundurmakla,
yükümlüdür.

İşaretleme ve AB uygunluk beyanı
MADDE 7- (1) Uygulama tebliğleri kapsamındaki ürün piyasaya arz edilmeden ve/veya hizmete sunulmadan önce üzerine, 26/5/2021 tarihli ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olarak “CE” işareti iliştirilir.
(2) İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin, ürünün uygulama tebliğlerinin ilgili hükümlerine uygun olduğunu temin ve beyan ettiğine dair AB uygunluk beyanı hazırlanır.
(3) “CE” işareti bu Yönetmeliğin eki “EK-3 “CE” İŞARETİNİN ŞEKLİ”nde belirtilen esaslara uygun olarak kullanılır.
(4) AB uygunluk beyanında, bu Yönetmeliğin eki “EK-6 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) UYGUNLUK BEYANI’nda belirtilen hususlar yer alır ve ilgili uygulama tebliğlerine atıf yapılır.
(5) Ürünlere, “CE” işaretinin anlamı ya da şekli konusunda kullanıcıyı yanıltabilecek işaretler iliştirilemez.
(6) Ürünün nihai kullanıcıya ulaştığı aşamada, bu Yönetmeliğin eki “EK-1 ÇEVREYE DUYARLI JENERİK TASARIM GEREKLERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ”nin ikinci bölümü kapsamındaki bilgilerin Türkçe olması zorunludur. Söz konusu bilgiler, Türkçenin yanı sıra, AB kurumlarının resmi dillerinde de verilebilir. Bu hüküm uygulanırken uyumu sağlanmış semboller, tanınmış kodlar veya diğer araçların olup olmadığı, ürünün hangi kullanıcı türü için düşünüldüğü ve verilecek bilgilerin yapısı göz önünde bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Dolaşım ve Korunma Tedbirleri

Serbest dolaşım
MADDE 8- (1) İlgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olan ve 7 nci maddeye göre “CE” işareti taşıyan ürünlerin, ilgili uygulama tebliğlerinin kapsamında bulunan ve bu Yönetmeliğin eki “EK-1 ÇEVREYE DUYARLI JENERİK TASARIM GEREKLERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ”nin birinci bölümündeki ürünler için çevreye duyarlı tasarım parametrelerine ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dayanılarak piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez. Ancak 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde belirlenen enerji performansı gerekliliklerine ve sistem gereksinimlerine dair hükümler saklıdır.
(2) “CE” işareti taşıyan ürünlerin, ilgili uygulama tebliğlerinde çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin öngörülmediği durumlarda, bu Yönetmeliğin eki “EK-1 ÇEVREYE DUYARLI JENERİK TASARIM GEREKLERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ”nin birinci bölümüne ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dayanılarak piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez.
(3) İlgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olmayan ürünlerin, bu hükümlere uygunluğu sağlamncaya kadar piyasaya arz edilemeyeceğini ve/veya hizmete sunulamayacağını açık bir şekilde gösteren bir işaret taşımaları kaydıyla, ticari fuarlar ve sergilerde tanıtımı engellenemez.

Korunma tedbirleri
MADDE 9- (1) Yetkili kuruluşun, 7 nci maddede belirtilen şekilde “CE” işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir ürünün, ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olmadığını tespit etmesi halinde, imalatçı veya yetkili temsilcisi, ürünü ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine ve/veya “CE” işaretine uygun hale getirmek ve yetkili kuruluş tarafından belirlenen şartlarda ve sürede ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.
(2) Ürünün bu Yönetmeliğe veya ilgili uygulama tebliğlerine uygun olmadığına dair yeterli bulgu bulunması durumunda yetkili kuruluş, bulguların önemine göre ürünün uygun olduğu tespit edilene kadar, ürünün piyasaya arzının yasaklanması da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri alır.
(3) Uygunsuzluğun devam ettiği durumlarda yetkili kuruluş, ürünün piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasını kısıtlayan ya da yasaklayan bir karar alır veya ürünün piyasadan çekilmesini sağlar. Ürünün yasaklanması veya piyasadan çekilmesi durumlarında, Komisyon ve üye ülkeler Ticaret Bakanlığı aracılığıyla ivedilikle bilgilendirilir.
(4) Yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelik kapsamında alman, ürünün piyasaya arzım ve/veya hizmete sunulmasının kısıtlayan veya yasaklayan her türlü karar, gerekçelerini de içermelidir. Karar, başvurulabilecek yargı yolları ve zamanaşımı süreleri ile birlikte ilgili kişilere bildirilir.
(5) Yetkili kuruluş, bu madde kapsamında alman kararları gerekçeleriyle birlikte ve özellikle uygunsuzluğun;
a) Uygulama tebliğlerinin gerekliliklerinin karşılanamaması,
b) Uyumlaştırılmış standartların yanlış uygulanması,
c) Uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler,
nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığını Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere derhal bildirir.
(6) Yetkili kuruluş, bu madde kapsamında elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alır.
(7) Yetkili kuruluşların bu maddeye dayanarak aldığı kararlar, şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi, Uygunluk Varsayımı ve Uyumlaştırılmış Standartlar

Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 10- (1) Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürünün imalatçısı ya da yetkili temsilcisi, piyasaya arz edilmeden ve/veya hizmete sunulmadan önce ürünün, ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olup olmadığına ilişkin olarak uygunluk değerlendirmesinin yapılmasını sağlar.
(2) Uygunluk değerlendirme işlemleri, uygulama tebliğleri ile belirlenir ve imalatçıya, bu Yönetmeliğin eki “EK-4 İÇ TASARIM KONTROLÜ” ile “EK-5 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM SİSTEMİ”nde belirtilenler arasında seçim hakkı tanınır. Usulüne uygun gerekçelendirilmesi ve riskle orantılı olması kaydıyla, uygunluk değerlendirme işlemleri “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen ilgili modüller arasından seçilir.
(3) Uygunsuzluğa ilişkin güçlü belirtiler varsa yetkili kuruluş, mümkün olan en kısa zamanda ürüne ilişkin doğrulanmış değerlendirmeyi yayımlar. Söz konusu değerlendirme, düzeltici faaliyetin zamanında gerçekleştirilmesine imkan vermek üzere, yetkili kuruluşça belirlenen yetkin bir kuruluşun desteğiyle yürütülür.
(4) Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürün, AB eko-yönetim ve denetim sistemine kayıtlı bir kuruluş tarafından tasarlanmış ise ve tasarım işlevi bu kayıt kapsamında yer alıyorsa, bu kuruluşun yönetim sisteminin, bu Yönetmeliğin eki “EK-5 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM SİSTEMİ”nde belirtilen şartlara uygun olduğu kabul edilir.
(5) Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürün, tasarlama fonksiyonunu içeren ve uyumlaştırılmış standartlara göre uygulanan yönetim sistemine sahip bir kuruluş tarafından tasarlanmışsa, bu yönetim sisteminin, bu Yönetmeliğin eki “EK-5 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM SİSTEMİ”nde belirtilen şartları karşıladığı varsayılır.
(6) Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürün piyasaya arz edildikten ve/veya hizmete sunulduktan sonra, imalatçı ya da yetkili temsilcisi, yapılan uygunluk değerlendirmesine ve hazırlanan uygunluk beyanlarına ilişkin ilgili dokümanları yetkili kuruluşun incelemesi amacıyla son ürünün üretilmesinden itibaren on yıl süreyle saklar. Yetkili kuruluş talep ettiği takdirde, ilgili dokümanlar on gün içinde yetkili kuruluşa sunulur.
(7) 7 nci maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesine ve AB uygunluk beyanına ilişkin belgeler Türkçe düzenlenir. Söz konusu belgelere, başka dillerde düzenlendiği durumlarda Türkçe tercümesi de eklenir.

Uygunluk varsayımı
MADDE 11- (1) 7 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde “CE” işaretini taşıyan ürünlerin, ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olduğu varsayılır.
(2) Uyumlaştırılmış standartların uygulandığı ürünlerin, bu standartların ilgili olduğu uygulama tebliğlerinin hükümlerini karşıladığı varsayılır.
(3) AB mevzuatına göre eko-etiket ile ödüllendirilmiş ürünlerin, söz konusu eko-etiket gerekliliklerini karşılaması halinde ilgili uygulama tebliğlerinin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini karşıladığı varsayılır.

Uyumlaştırılmış standartlar
MADDE 12- (1) Yetkili kuruluş, mümkün olduğunca, uyumlaştırılmış standartları hazırlama ve izleme sürecinde ulusal seviyede ilgili taraflara danışılmasını sağlar.
(2) Yetkili kuruluş, uyumlaştırılmış standartların, uygulama tebliğlerinin hükümlerini tam olarak karşılamadığını tespit ederse sebeplerini belirterek konuyu Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bileşen ve Alt Aksama İlişkin Gereklilikler ile Uygulama Tebliğleri

Bileşen ve alt aksama ilişkin gereklilikler
MADDE 13- (1) Uygulama tebliğleri; bileşen ve alt akşamı piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan imalatçının ya da yetkili temsilcisinin, uygulama tebliğlerine tabi bir ürünün imalatçısına, malzemenin bileşimi ve bileşen ya da alt akşamının enerji, malzeme ve/veya kaynak tüketimi hakkındaki bilgileri vermesini öngörebilir.

Uygulama tebliğleri
MADDE 14- (1) Bir ürünün bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan kriterleri karşılaması durumunda ürün, bir uygulama tebliğine veya bir iç düzenlemeye tabi olur.
(2) Bir ürünün, bir uygulama tebliğine veya bir iç düzenlemeye tabi olmasını gerektirecek kriterler aşağıda belirtilmiştir:
a) Ürünün son bir yıl içerisinde mevcut rakamlara göre önemli miktarda satış ve ticaret hacmini temsil etmesi.
b) Ürünün, piyasaya arz edilen ve/veya hizmete sunulan miktarına göre önemli çevresel bir etkiye sahip olması.
c) Ürünün, ek bir maliyet getirmeksizin, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak, çevresel etkisini iyileştirici önemli bir potansiyele sahip olması:
(1) İlgili başka bir mevzuatın olmaması veya piyasa güçlerinin bu sorunu gidermekteki başarısızlığı.
(2) Eşdeğer işlevselliğe sahip piyasada bulundurulan ürünlerin çevresel performanslarındaki büyük farklılıklar.
(3) Uygulama tebliğleri aşağıdaki kriterleri karşılar:
a) Kullanıcı açısından ürünün işlevselliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaması.
b) Sağlığı, güvenliği ve çevreyi olumsuz yönde etkilememesi.
c) Tüketiciler üzerinde özellikle ürünün yaşam döngüsü maliyeti ve ödenebilirliği açısından olumsuz bir etkisinin olmaması.
ç) Sanayinin rekabet edebilirliği üzerinde olumsuz bir etkisinin olmaması.
d) Kural olarak, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin oluşturulmasında, imalatçıları belirli bir teknolojinin kullanılması yönünde zorlamaması.
e) İmalatçılara ek idari yük getirmemesi.
(4) Uygulama tebliğleri, bu Yönetmeliğin eki “EK-1 ÇEVREYE DUYARLI JENERİK TASARIM GEREKLERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ” ve “EK-2 ÇEVREYE DUYARLI ÖZEL TASARIM GEREKLİLİKLERİ BELİRLEME YÖNTEMİ”nde öngörüldüğü şekilde çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenler. Çevreye duyarlı özel tasarım gereklilikleri, çevre üzerinde önemli etkisi olan çevresel boyutlar için belirlenir. Uygulama tebliğleri, bu Yönetmeliğin eki “EK-1 ÇEVREYE DUYARLI JENERİK TASARIM GEREKLERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ”nin birinci bölümünde belirtilen çevreye duyarlı tasarım parametrelerinden bazıları için çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine ihtiyaç bulunmadığım öngörebilir.
(5) Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri; yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün uygulama tebliğlerinin gerekliliklerine uygun olup olmadığının doğrulanabilmesine imkan verecek şekilde belirlenir. Uygulama tebliğleri, doğrulamanın ürünün üzerinde ya da teknik dokümanlar bazında gerçekleştirileceğini belirtir.
(6) Uygulama tebliğleri, bu Yönetmeliğin eki “EK-7 UYGULAMA TEBLİĞLERİNİN İÇERÎĞİ”nde yer alan hususları içerir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 15- (1) Bakanlık; bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu yetkili kuruluşların birbirleriyle işbirliği yapmasını desteklemek amacıyla;
a) Uygun önlemlerin alınmasını,
b) Bu Yönetmeliğin işleyişini ve özellikle 9 uncu maddenin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Komisyonla ve birbirleriyle bilgi alışverişi yapmalarım,
sağlar.
(2) İdari işbirliği ve bilgi alışverişinde, elektronik iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanılır.
(3) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu olan Komisyonun yetkili organlarını, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla bilgilendirir.

Danışma Kurulu toplantılarına katılım
MADDE 16- (1) Yetkili kuruluş, bu Yönetmelik ile ilgili olarak, Komisyon tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler
MADDE 17- (1) Yetkili kuruluş, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile daha küçük ekonomik işletmelerin, ürünün tasarım aşamasından başlamak üzere, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemelerine ve mevzuata uyum sağlamalarına yönelik gerekli tedbirleri alır. Gerektiğinde, yetkili kuruluşlarca yayımlanacak uygulama tebliğlerinde, etkilenen sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin özel durumlarını kapsayan açıklayıcı bilgilere yer verilir.

Tüketiciyi bilgilendirme
MADDE 18- (1) İmalatçılar, ilgili uygulama tebliğleri doğrultusunda, uygun gördükleri biçimde tüketiciye;
a) Ürünün sürdürülebilir kullanımını sağlamak için dikkat edilecek hususlar,
b) Uygulama tebliğleri tarafından öngörülmesi halinde ürünün ekolojik profili ve çevreye duyarlı tasarımının yararları,
hakkında gerekli bilgileri sunar.

Gizlilik
MADDE 19- (1) 13 üncü maddede ve bu Yönetmeliğin eki “EK-1 ÇEVREYE DUYARLI JENERİK TASARIM GEREKLERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ”nin ikinci bölümünde belirtilen bilgi sağlama ile ilgili gereklilikler yerine getirilirken, orantılılık ilkesi ve ticari sır ile ilgili kanuni sınırlamalar dikkate alınır.

İç düzenleme
MADDE 20- (1) İç düzenlemelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında bu Yönetmeliğin eki “EK-8 İÇ DÜZENLEME”de yer alan asgari kriterler dikkate alınır.

İdari yaptırımlar
MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama tebliğlerinin hükümlerinin ihlali halinde, 7223 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik, “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkında 21/10/2009 tarihli ve 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi” esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23- (1) 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

NOT: Ekleri için lütfen TIKLAYINIZ.