Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

R.Gazete No: 31011
R.G. Tarihi: 17.1.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise yanaşma, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için ölçüm yapan ve yaptıranların sorumluluklarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve su araçlarını kapsar.
(2) Askeri tesisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tesislerdeki askeri amaçlı gemi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve su araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aerosol: Gaz içerisinde dağılmış ve gazla sarılmış 10 mikrometreden daha küçük çaplı sıvı veya katı parçacıklarından oluşan çok fazlı sistemi,
b) Artık gaz: Kapalı veya tehlikeli mahalde kalan her türlü tehlikeli, parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu gazı,
c) Asal gaz: Kararlı yapıda olup, diğer elementlerle kimyasal tepkime vermeyen gazları,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) GAS: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün web tabanlı Gazdan Arındırma Yönetim ve Bilgi Sistemini,
e) Gaz: Genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmi olmayıp basınç ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak içinde bulunduğu tank
, konteyner ve benzeri kapalı mahalleri belirsiz olarak dolduracak şekilde yayılabilen, şekil değişikliğine direnç göstermeyen ve basınç ve/veya sıcaklık değişikliklerinin etkisiyle genleşen, sıkışan, sıvı veyahut katı hale getirilebilen maddeyi,
f) Gazdan arındırma belgesi: Gaz ölçümü sonucunda, söz konusu mahallerin belirtilen sürelerde emniyetli giriş, soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla patlama, yangın ve çalışan sağlığı açısından güvenli veya güvensiz olduğunu gösteren ve gaz ölçüm uzmanı tarafından düzenlenen belgeyi,
g) Gazdan arındırma uzmanı: Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden gazdan arındırma uzmanlığı sertifikası almış olan kişiyi,
ğ) Gaz ölçümü : Kapalı veya tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç için imal edilmiş ve kullanma talimatına uygun kalibrasyonu yapılmış ölçme cihazları kullanılarak ölçülmesi ve ölçme zamanında söz konusu mahallerin boğucu, zehirleyici, patlayıcı ve/veya parlayıcı gazlardan sıcak/soğuk işlem, emniyetli giriş ve benzeri işlemler yönünden güvenli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış, yürürlükteki uygulama usul ve kaidelerine uygun olarak yapılan ölçüm işlemini,
h) Gaz ölçüm uzmanı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olup yetki belgesi alan kişiyi,
ı) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle seyredebilen her tekneyi,
i) Görevli: Gemi kaptanı, gaz ölçüm uzmanı, tamir bakımdan sorumlu enspektör ve tesis yetkilisini,
j) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodunu,
k) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
l) İnertleme: Ortamdaki oksijen oranının gaz veya sıvı buharlarının yanmasını engelleyecek şekilde 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinde belirtilen değerin altına düşürülmesi amacıyla ortama inert gaz ekleme yoluyla ortamın yanıcı ya da reaktif durumdan güvenli duruma geçirilmesi işlemini,
m) İnert gaz: Yanmayı desteklemeyecek oranda oksijen içeren gaz türünü,
n) Kapalı mahal: Tanklar, boru devreleri, ambarlar ve benzeri kapalı mahalleri,
o) LEL : En düşük patlama sınırını,
ö) Liman Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,
p) PEL: Müsaade edilebilir maruz kalma sınırını,
r) Sıcak Çalışma: Kıvılcım, alev veya ısınma oluşturan her türlü ekipmanın kullanıldığı ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapıldığı çalışmayı,
s) Soğuk Çalışma: Parlama, patlama ve yangın tehlikesi meydana getirebilecek kıvılcım, alev veya ısınma oluşturan hiçbir ekipmanın kullanılmadığı ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapılmadığı çalışmayı,
ş) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,
t) Tehlikeli mahal: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddelerin depolandığı, taşındığı tanklar ve sürekli kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeleri ve boru devrelerini,
u) Tesis: Gemi geri dönüşüm yerini veya 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış tesisleri,
ü) Tesis Yetkilisi: Tesis sahibini veya sahibinin yetkili kıldığı kişiyi,
v) VOC : Uçucu organik bileşenleri,
y) Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık tarafından yetkilendirilen klas kuruluşunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Gazdan arındırma işleminin yapılabileceği bölgeler
MADDE 5 – (1) Kargo, slop, artık veya yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tanklarında veya bölmelerinde, IMDG Kodda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri taşıyan gemi ve su araçlarından tesise yanaşacaklara veya demir sahasında sıcak veya soğuk işlem yapacak olanlara gazdan arındırma işlemi 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğine uygun olarak, liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme alanı belirlenmiş ise bu alanda, belirlenmemiş ise tehlikeli madde taşıyan gemiler için belirlenmiş olan demirleme alanlarında ve 1/10/2007 tarihli ve 26660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tatvan Liman Yönetmeliğine uygun olarak belirlenen demirleme alanlarında yapılır.
(2) Gemi ve su araçlarının birinci fıkrada belirtilenler dışındaki tehlikeli mahallerinde gazdan arındırma işlemi can, mal ve çevre emniyeti ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirler alınarak tesiste yapılabilir.
(3) Sökümü yapılacak gemi ve su aracında gazdan arındırma işlemi, liman başkanlığının müsaadesi ile gemi, su aracı ve söküm bölgesinde güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yapılabilir. Bu durumda gemi ve su aracının tesise yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhangi bir işleme başlanmadan önce söz konusu tesis tarafından her türlü can, mal ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliğinin söz konusu tesis tarafından alınarak gerekli gaz ölçümlerinin yaptırılacağına dair tesis yetkilisince imzalanmış taahhütname liman başkanlığına verilir.
(4) Gemi ve su araçlarının batma tehlikesi veya çok ciddi hasar ile acil olarak tesise girmesini gerektiren durumlarda liman başkanlığının müsaadesi ile demirleme alanlarında yapılacak gazdan arındırma işlemleri muaf tutulabilir. Ancak bu gibi durumlarda gemilerin tesislere yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhangi bir işleme başlanmadan önce söz konusu tesisler ve gemi kaptanınca her türlü can, mal, çevre ile iş sağlığı ve güvenliğinin söz konusu tesisler ve gemi kaptanınca alınarak gerekli gaz ölçümlerinin yaptırılacağına dair gemi kaptanı ve tesis yetkilisince imzalanmış taahhütname liman başkanlığına verilir.

Gemi ve su araçlarının tesise yanaşma koşulları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, IMDG Kodda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri kargo, slop, artık veya gemi bünyesinde yer alıp kargodaki yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tanklarında veya bölmelerinde taşıyan gemi ve su araçları gazdan arındırma işlemleri tamamlanmadan ve ölçüm raporunda tesise girmesinin uygun olduğu belirtilmeden tesise yanaşamaz.
(2) Kargo hacimleri veya gemi ve su aracı bünyesindeki diğer hacimlerinde inertleme yapılmış gemi ve su araçları inertlenmiş halde tesise giremez.

Gazdan arındırma yapılması gereken mahaller ve düzenlenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Gazdan arındırma işlemi, bu Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su araçlarının tehlikeli mahallerinde bu Yönetmeliğin 4 üncü bölümünde düzenlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bu Yönetmelikte tanımlanmış bütün kapalı mahaller, gaz ölçümleri yapılarak emniyetli olduğu belirlenmedikçe güvenli giriş, sıcak veya soğuk işlem için tehlikeli mahal olarak kabul edilir.
(2) İdarenin GAS programı oluşturulana kadar yapılan ölçümler neticesinde gaz ölçüm uzmanı tarafından Ek-1’de yer alan gazdan arındırma belgesi dört nüsha düzenlenerek imzalanır. Düzenlenen gazdan arındırma belgesine ek olarak, yapılacak işleme göre Ek-2’de yer alan sıcak çalışmaya uygunluk belgesi veya Ek-3’te yer alan soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesi düzenlenir. İdare tarafından GAS programı kurulumundan sonra sistem üzerinden gazdan arındırma belgesi düzenleme usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.
(3) Düzenlenen gazdan arındırma belgesi ve eklerinin bir nüshası işlem yapılan bölgedeki liman başkanlığına, bir nüshası gemi ve su aracının yetkilisine, bir nüshası işlem yapılacak tesise verilir. Bir nüshası da gaz ölçüm uzmanında kalır.
(4) Yetki belgesi olmayıp sadece seminer katılım belgesi olan kişiler tarafından gaz ölçüm işlemleri gerçekleştirilemez ve gazdan arındırma belgesi düzenlenemez.

Gemi ve su araçlarında kapalı veya tehlikeli mahalle girecek personelin yeterliliği
MADDE 8 – (1) Gemi ve su aracında kapalı veya tehlikeli mahallere girecek personel, parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeler hakkında tesis yetkilisi veya gemi kaptanı sorumluluğunda gaz ölçüm uzmanı tarafından bilgilendirilir.
(2) Kapalı veya tehlikeli mahallere girecek personelin, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı zorunludur. Personelin aynı zamanda, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, yangın ve yangın söndürme teçhizatı konusunda eğitim görmüş ve bu konuda belge almış olması gereklidir. İdare veya liman başkanlığının bu belgeleri istemesi durumunda tesiste yapılan işlemlerde tesis yetkilisi veya diğer yerlerde ilgili personel tarafından ibraz zorunluluğu vardır.

Tehlikeli mahallere giriş müsaadesi
MADDE 9 – (1) Gazdan arındırma belgesi düzenlenmeden ve mahallerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olduğu teyit edilmeden tehlikeli mahallere girilemez. Gazdan arındırma belgesi düzenlendikten sonra; tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm maksadıyla bulunan gemi ve su araçlarındaki tehlikeli mahallere emniyetli giriş müsaadesini tesis yetkilisi verir. Demir sahasındaki gemiler için söz konusu durumda emniyetli giriş müsaadesini gazdan arındırma belgesine istinaden gemi kaptanı verir.

Gemi ve su araçlarının tehlikeli mahallerinde sıcak veya soğuk çalışma
MADDE 10 – (1) Tehlikeli mahallerine emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak gemi ve su araçlarının söz konusu iş ve işlemlerden önce gaz ölçüm uzmanı tarafından gaz ölçümleri yapılır. Ölçüm sonuçlarına göre gazdan arındırma belgesi düzenlenmesine müteakip gazdan arındırma belgesinde belirtilen emniyet kategorisini gösteren etiket, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak olan tehlikeli mahallin giriş kısımlarına asılır.
(2) Sıcak veya soğuk çalışma yapılacak tehlikeli mahallin giriş kısımlarına asılacak etiket, çalışan personelin anlayacağı dilde hazırlanır.
(3) Gaz ölçüm işlemleri öncesinde ve sırasında; İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yangınla mücadele donanımlarının kullanıma hazır bulundurulduğunun, aydınlatma donanımları ile yeterli aydınlatmanın sağlandığının, can ve mal emniyeti ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığının ve ortama ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe uygun kişisel koruyucu donanımların personelde teçhiz edildiğinin sorumluluğu tesis yetkilisinde, gemi demirde ise gemi kaptanındadır.
(4) Ortam atmosferinin değişkenlik gösterdiği durumlarda yeterli havalandırma kesintisiz olarak sağlanmalıdır. Bu durum gaz ölçüm uzmanının yapacağı ilk ve periyodik ölçümlerde tesis yetkilisi ile koordineli olarak kontrol edilmelidir.

Gazdan arındırma belgesi geçerlilik süreleri
MADDE 11 – (1) Kapalı veya tehlikeli mahallerde sıcak veya soğuk çalışmaya başlamadan önce veya ara verildiği takdirde çalışmaya yeniden başlamadan önce gaz ölçümleri tekrar yapılır.
(2) Tesise yanaşmak için gazdan arındırma belgesi alan gemi ve su araçlarında belgenin geçerlilik süresi 24 saati geçemez.

Gaz ölçüm uzmanlarının çalışma esasları
MADDE 12 – (1) Gazdan arındırma işlemi yapması gereken her tesis; en az bir gaz ölçüm uzmanı istihdam eder veya serbest çalışan en az bir gaz ölçüm uzmanı ile sözleşme yaparak hizmet alır.
(2) Gaz ölçüm uzmanları bu Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gaz ölçüm ve belgelendirmelerine yönelik görev yaparlar.
(3) Gaz ölçüm uzmanı, diğer görevliler ile koordineli olarak çalışır.

Ölçüm cihazlarının özellikleri, genel bakım ve kalibrasyonu
MADDE 13 – (1) Kullanılan bütün ölçüm cihazları, yapılacak ölçüm işi için uygun üretilmiş, kalibre edilmiş ve onaylanmış tipte olmalıdır.
(2) Gaz ölçüm uzmanları, kullandıkları cihazların üreticisi veya yetkili temsilcisinden cihazın kullanımı, kalibrasyonu ve teknik özellikleri konusunda eğitim alırlar. Aldıkları eğitim, eğitim katılım belgesi ile belgelendirilir. Bu belge, gaz ölçüm uzmanı tarafından saklanır.
(3) Cihazın üreticisi, yetkili servisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından; kullanıcı kılavuzunda belirtilmiş ise bu periyotlarda, belirtilmediği hallerde yılda en az bir kez cihazın genel bakım ve kalibrasyonu yapılarak belgelendirilir. Düzenlenen bu belgeler istenildiğinde İdareye sunulmak üzere gaz ölçüm uzmanı tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Gaz ölçüm uzmanının donanımları
MADDE 14 – (1) Gaz ölçüm uzmanı, yapılacak işlemi ve potansiyel tehlikeleri göz önüne alarak, kendi can güvenliğini ve sağlıklı ölçüm yapabilme koşullarını sağlayacak aşağıda nitelikleri yer alan cihaz veya cihazları bulundurmalıdır:
a) Patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçme cihazı.
b) Oksijen konsantrasyonu ölçme cihazı.
c) Karbonmonoksit (CO) ve hidrojensülfür (H2S) gibi bilinen veya potansiyel tehlike oluşturabilecek zehirleyici gazları ölçme cihazı ve gerekli donanımı.
ç) VOC için ölçüm cihazı.
(2) Ölçüm yapılan mahalde birinci fıkrada belirtilen cihazlarla ölçülemeyen gaz veya buharlar olması durumunda söz konusu gazlar uygun cihazlarla ölçülerek bulunan değerler, Ek-1’de yer alan belgedeki “Diğer” kısmına işlenecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki, Görev ve Sorumluluk

İdarenin yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) İdare, gaz ölçüm uzmanlığı semineri düzenleme taleplerinin uygun olup olmadığına karar verir, düzenlenen seminerlere gözlemci sıfatıyla personel göndererek seminerin uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetler.
(2) İdare, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olanlara gaz ölçüm uzmanlığı yetki belgesi düzenler veya gerektiği durumlarda düzenlemiş olduğu yetki belgelerini iptal eder.
(3) İdare, gaz ölçüm uzmanlarının kayıtlarını tutar ve gerektiğinde gazdan arındırma belgesinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu araştırır.

Liman başkanlıklarının yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Liman Başkanlığı;
a) Gaz ölçüm uzmanı tarafından düzenlenen gazdan arındırma belgelerinin bu Yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünü yapmakla,
b) Gaz ölçüm uzmanı tarafından gazdan arındırma belgelerinin usulüne uygun şekilde düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımları uygulamakla ve bu durumu İdareye en geç 5 iş günü içerisinde bildirmekle,
c) Tesis yetkilisinin görevlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımları uygulamakla ve bu durumu İdareye en geç 5 iş günü içerisinde bildirmekle,
ç) Demir sahasında bekleyen gemi ve su araçlarının tesise yanaşmaları taleplerinde düzenlenmiş gazdan arındırma belgelerinin düzenlenme tarihlerinin 24 saati aşmadığının kontrolünü yapmakla,
d) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen koşullar çerçevesinde tesise yanaşma müsaadesini vermek ya da vermemekle,
e) İhbar, şikâyet veya şüphe duyulan durumların hasıl olması halinde gaz ölçüm işlemleri ile ilgili program dışı denetim yapmakla ve gerek görmesi halinde bu kapsamda yeni bir gazdan arındırma belgesi istemekle,
yetkili ve sorumludur.

Görevlilerin yetki ve sorumluluk dağılımı
MADDE 17 – (1) Tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemi maksadıyla bulunan gemi ve su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerindeki gazdan arındırma işlemlerinde belge düzenleme aşamasına kadar yetkili ve sorumlu kişi tesis yetkilisidir. Demir sahasındaki gemiler için söz konusu durumda yetkili ve sorumlu kişi gemi kaptanıdır.
(2) Diğer aşamalardaki sorumlular yapılacak olan işin veya işlemin durumuna göre; gemi kaptanı, tesis yetkilisi, tamir veya bakımdan sorumlu enspektördür. Ancak bu durum; tesisteki gemiler için tesis yetkilisinin, demir sahasındaki gemiler için ise gemi kaptanının asli sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) Görevliler, gazdan arındırma işlemlerinin her aşamasında, gaz ölçüm uzmanıyla koordineli çalışarak can, mal ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
(4) İş güvenliği alanında diğer mevzuat tarafından belirlenen görev ve sorumluluklar saklıdır.

Gaz ölçüm uzmanının yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Gaz ölçüm uzmanı;
a) Gazdan arındırma belgesi düzenlemeden önce gerekli ölçümleri yapmakla,
b) Gemi ve su araçlarında bulunan kapalı veya tehlikeli mahallerde; can, mal ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla, ölçüm cihazları kullanarak bu mahallerin emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma için uygun olup olmadığını belirlemekle,
c) Diğer görevliler ile koordineli bir şekilde çalışarak belirlenen kapalı veya tehlikeli mahalde gaz ölçümünü yapmak ve yapılan ölçümle ilgili gerekli uyarıları yazılı olarak görevlilere bildirmekle,
ç) Gazdan arındırma belgesinde belirtilen tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kategorisine ait uyarı etiketlerini söz konusu mahal girişine asmak veya tesis yetkilisince asıldığını tespit etmekle,
d) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gazdan arındırma belgesi ile sıcak çalışmaya uygunluk belgesi veya soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesini formatına uygun olarak düzenlemekle,
e) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını ölçümün yapılmasını müteakip gemi veya su aracının ya da tesisin idari sahasında bulunduğu liman başkanlığına sunmakla,
f) Kullandığı ölçüm cihazlarının üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya kuruluşlara genel bakım ve kalibrasyonunu veya doğrulama testini yaptırmak ve kayıtlarını tutmakla,
g) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testlerini yapmakla,
ğ) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını en az 5 yıl muhafaza etmek ve talep edildiğinde İdare veya liman başkanlığına ibraz etmekle,
h) İdare veya liman başkanlığı tarafından gaz ölçüm uzmanlığı sertifikasının kendisinden yazılı olarak istenmesi halinde söz konusu belgeyi İdareye veya liman başkanlığına iletmekle,
yetkili ve sorumludur.

Tesisin yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Tesis;
a) Gaz ölçüm uzmanı istihdam etmekle veya serbest çalışan en az bir gaz ölçüm uzmanı ile sözleşme yapmakla,
b) Bu Yönetmelik çerçevesinde tesiste yapılması gerekli gazdan arındırma işlemlerini ve gaz ölçümlerini yaptırmakla,
c) Kapalı veya tehlikeli mahallere giriş izni vermek ve bu mahallerde emniyetli giriş, soğuk veya sıcak çalışma öncesinde ve sırasında can, mal ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tüm tedbirleri almak ve aldırmakla,
ç) Kapalı veya tehlikeli mahallerde çalışacak personele gerekli eğitimleri aldırmakla,
d) Gaz ölçüm uzmanı istihdam eden tesislerde, gaz ölçümleri için gerekli tüm cihaz ve ekipmanı temin etmek ve bakım tutumlarının yapılmasını sağlamakla,
yetkili ve sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gazdan Arındırma Belgesinin Düzenleneceği Durumlar,
Uyulması Gereken Kurallar

Gazdan arındırma belgesinin düzenleneceği durumlar
MADDE 20 – (1) İnşa, tadilat, bakım onarım veya söküm amacıyla tesiste veya demir sahasında bulunan gemi ve su aracındaki katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddelerin depolandığı ve taşındığı tanklar, ambarlar, dip, üst veya asma tanklar, makine dairesi yakıt ve yağ tankları, pompa dairesi ve diğer tüm kapalı yerlerde yapılan temizleme ve havalandırma işlemlerinin öncesinde, sırasında ve sonrasında; emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma yapmak için aşağıda belirtilen durumlarda gazdan arındırma belgesi düzenlenir:
a) Zehirleyici veya boğucu maddeler bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu kapalı veya tehlikeli mahallerde ve gerek duyulduğunda komşu bölmelerde işlem yapıldığında.
b) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı özelliği bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu kapalı veya tehlikeli mahallerde ve bu mahaller ile komşu bölmelerdeki her türlü çalışmada.
c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen kapalı veya tehlikeli mahallerle irtibatlı boru devresi, kangal, tulumba, bağlantı elemanı gibi yan unsurlarda yapılacak sıcak işlemlerde.
ç) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin ve basınçlı sistemlerin bulunduğu sintine, makine dairesi gibi bölmelerde yapılacak sıcak işlemlerde.
d) Normal çalışma şartlarında basınç altında bulunan veya yanıcı, boğucu ya da zehirleyici özellikte maddeler içeren sistemlere ait bağlantı elemanları, boru devreleri, kangallar, tulumbalar üzerinde, yakınında ve komşu bölmelerde yapılacak sıcak işlemlerde.
e) Drain, kondenser devreleri gibi içi boş yapısal elemanlarda yapılacak sıcak işlemlerde.
f) Tanklar, boru devreleri, yük depoları, dümen dairesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar ve benzeri kapalı mahallerde yapılacak işlemlerde.

Gazdan arındırma belgesinin düzenlenmesinde uyulması gereken kurallar
MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen işlemler kapalı veya tehlikeli mahallerde yapılırken gerekirse gaz ölçüm uzmanı, işlemlerin yapıldığı mahalde gözlem ve değerlendirmeler için nezaret edebilir:
a) Zehirleyici veya boğucu gaz konsantrasyonunun tehlikeli oranda artması sonucunu doğurabilecek işlemler yapılırken.
b) Perçin veya kaynak yerlerinden sızıntı olabilecek veya koruyucu maddelerle kaplanmış yerlerde sıcak işlem yapılırken.
c) Yanıcı ve zehirleyici gaz içeren astar boya, epoksi boya veya yüzey boyası kullanılırken.
ç) Bir bölmedeki slaç, çamur ve tortu tabakasının temizlenmesi gibi tehlikeli, yanıcı veya zehirleyici gazın açığa çıkmasına neden olan işlemler yapılırken.
d) Parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddeleri taşıyan gemi ve su aracının bakımı veya onarımı yapılırken.
e) Gemi ve su araçlarının söküm işlemleri sırasında, parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddelerin depolandığı mahallerde ve bu mahallere komşu mahallerde sıcak veya soğuk işlem yapılırken.
(2) Tesiste veya demirleme sahasında bulunan gemi ve su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerinde gerçekleştirilen işlemlerin devam etmesi durumunda ölçümler gaz ölçüm uzmanının belirleyeceği periyotlarda sürekli yapılarak bulunan değerler gazdan arındırma belgesinde yer alan periyodik ölçüm tablosuna işlenir ve ölçüm süreleri ile işlemin özelliğine göre alınması gereken tedbirler gazdan arındırma belgesinde belirtilir.

Kapalı veya tehlikeli bölmelerin sınıflandırılması
MADDE 22 – (1) Kapalı veya tehlikeli bölmeler aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
a) I. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan yaşamına ve sağlığına acil tehlike oluşturan atmosfer şartlarının mevcut olduğu veya olabileceği yerlerdir. Bu şartlar;
1) LEL’i % 10 veya daha fazla oranında olan patlayıcı gazın bulunması.
2) Oksijen konsantrasyonunun % 16’dan az veya % 22’den daha fazla olması.
b) II. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike teşkil etmeyen, ancak tehlikeli hale gelmesi beklenen atmosfer şartlarına ve ortamına haiz bölmelerdir. Bu şartlar;
1) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı maddelerin mevcudiyeti.
2) LEL’in % 1’i ile % 10’u arasındaki konsantrasyonlarda gazların bulunduğu ortam şartlarının mevcudiyeti.
3) PEL’e eşit veya üstündeki oranlarda zehirleyici veya boğucu gaz seviyelerinin mevcudiyeti.
c) III. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike oluşturmayacak oranda tehlikeli olan veya tehlikeli olması muhtemel ortam ve şartlara sahip yerlerdir. Bu yerlerde LEL’in % 1’inden daha az patlayıcı gaz konsantrasyonu, dış atmosfer şartlarına yakın oksijen konsantrasyonu ve PEL’in altında zehirli gaz oranları olmalı ve bu oranlar istikrarlı, emin bir şekilde muhafaza edilebilmelidir.
ç) IV. Sınıf Kapalı Bölmeler: Yukarıdaki bentlerde açıklananlardan daha az potansiyel tehlike oluşturan ve % 20 – 21 oranında oksijen konsantrasyonu içeren mahallerdir.
(2) PEL’i belirlemek için 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) veya bu formun diğer ülkelerdeki muadili olan formlarda verilen üretici referans değerleri kullanılır.

Emniyet kategorileri
MADDE 23 – (1) Gaz ölçüm işlemleri yapıldığında, karışıklığa engel olmak ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek maksadıyla; gaz ölçümünün yapıldığı tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kategorisi aşağıda belirtilen standart etiketleme veya kategori ifadeleri kullanılarak belge üzerinde gösterilir:
a) Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (1) yazılır:
1) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek zehirleyici madde veya gazlardan kaynaklanan zehirlenme tehlikesi ve oksijen yetersizliği nedeniyle boğulma tehlikesi olduğunda.
2) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde veya oksijen konsantrasyonundan kaynaklanan yangın veya patlama tehlikesi olduğunda.
3) Sıcak işlem yapılması sonucunda kapalı veya tehlikeli mahalde yanıcı, patlayıcı veya reaktif artık maddelerin, gazların olması veya oksijen konsantrasyonunun yükselmesi nedeniyle yangın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda.
4) Sıcak işlem yapılırken, gereken tedbirlerin alınmaması halinde, yan mahallerde yangın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda.
b) Kişisel Koruyucu Donanımı Olmayan Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (2) yazılır:
1) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek zehirli maddeler veya gazlar insan sağlığına acil tehlike teşkil eden orandan az olup, kullanılacak kişisel koruyucu donanım ile emniyetli kullanım ve koruma sınırları içinde olduğunda.
2) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek patlayıcı gaz oranları LEL’in % 10’undan az olduğunda ve bu oranın altında kontrol altında tutulabildiğinde.
3) Kapalı veya tehlikeli mahalde sıcak işlem yapılması sonucunda bu mahalde veya gerektiği gibi koruma altına alınmayan yan bölmelerde yangın ve patlama tehlikesi veya aşırı zehirleyici gaz oranları ortaya çıkması söz konusu olduğunda.
4) Oksijen konsantrasyonu % 20’den az, % 10’dan fazla olduğunda.
c) Personel için Emniyetsiz-Dışardan Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (3) yazılır:
1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahalde patlama tehlikesi olmayan bir gaz karışımı oluşturmak amacıyla yeterli konsantrasyonda asal bir gaz kullanıldığında.
2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki oksijen konsantrasyonunun, yanma ve yaşam için gerekli olan seviyeden düşük olduğunda.
3) Kapalı veya tehlikeli mahalli tecrit etmek için gerekli önlemlerin alındığı ve artık gazın kapalı veya tehlikeli mahalden boşaltılana kadar tecrit önlemleri sürdürüldüğünde.
ç) Bastırma veya Örtme Yöntemi ile Emniyet Altına Alınmış, Dışardan Sıcak İşlem için Emniyetli-Personel için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (4) yazılır:
1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahal tamamen parlayıcı ve patlayıcı olmayan bir sıvı ile doldurulduğunda.
2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki sıvı seviyesini ölçme olanağı olduğu ve bu mahal içindeki tüm hava ve gaz boşlukları ortadan kaldırıldığında.
3) Hangi maddeyle kontrol altına alındığı belge üzerine yazılmak suretiyle patlayıcı gaz içeren kapalı veya tehlikeli mahallerin inertlenmesi maksadıyla basınçlı bir inert gaz ile kontrol altına alındığında.
4) Kapalı veya tehlikeli mahallere komşu bölmeler gerekli tedbirlerle korunduğunda.
d) Personel için Emniyetli-Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (5) yazılır:
1) Kapalı veya tehlikeli mahalde tehlike teşkil edebilecek oranda zehirleyici veya boğucu maddeler ve gazlar olmadığında veya mevcut şartlar altında açığa çıkma riski bulunmadığında, oksijen konsantrasyonunun uygun ve yeterli olduğunda ve uygun bir havalandırma ile bu şartların PEL’in altında muhafaza edilebildiğinde.
2) Yanıcı maddeler veya gazlar temizlendiğinde, tekrar açığa çıkma olasılığı bulunmadığında ve havalandırma ile kontrol edilebildiğinde.
3) Kapalı veya tehlikeli mahalli çevreleyen komşu bölmeler gerektiği şekilde korunduğunda.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri ve Belgelendirmesi

Gaz ölçüm uzmanı semineri ve belgelendirilmesi
MADDE 24 – (1) Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Deniz Ticaret Odaları, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, yetkilendirilmiş klas kuruluşları, üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden gemi inşa mühendisliği, kimya mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte veya denizcilik fakülteleri gaz ölçüm uzmanlığı konusunda seminer vermek üzere İdareden uygunluk talep eder.
(2) Seminer için uygunluk taleplerinde seminer tarihi ve yeri, seminer programı ve eğitici personelin yeterlilikleri hakkında bilgileri seminer planlama tarihinden en az 2 ay öncesinde uygunluk almak için İdareye sunulması gerekmektedir. Seminer programı 25 inci maddede belirtilen konu başlıklarını ve örnek uygulamayı kapsamalıdır. İdareden uygunluk alındıktan sonra; düzenlenecek seminerlerde asgari 10, azami 30 katılımcı kaydı yapılır. Katılımcı sayısında bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen personel de dikkate alınır.
(3) Seminer programı uygun bulunan kuruluşlar, yapılan seminer çalışmasından sonra programın en az %80’ine katılan katılımcılara seminer katılım sertifikası düzenler. Seminer katılım sertifikasında seminer izninin tarih ve sayısı, seminer tarih aralığı, semineri düzenleyen kuruluş, sertifikanın düzenlendiği tarih, katılımcının adı soyadı, kimlik numarası ve katılımcı sertifikasını onaylayan kişinin unvan ve imzası yer alır. İdare tarafından gönderilen gözlemci personel bu hususları kontrol eder.
(4) Seminere aşağıda belirtilen yeterlikteki kişiler katılabilir:
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun ve en az 2 yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya gemi söküm tesisinde çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri.
b) Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
c) Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
(5) Semineri düzenleyen kuruluşlar, İdarece görevlendirilmesi halinde ve Bakanlıkta görevli olup bu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıyan 3 personele seminere ücretsiz katılım hakkı verir ve devam şartını yerine getirmesi halinde katılımcı sertifikası düzenler.

Seminer içeriği ve seminer verecek eğitimcilerin yeterlilikleri
MADDE 25 – (1) Gaz ölçüm uzmanlığı semineri en az aşağıdaki konu başlıkları hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi içerir:
a) İlgili mevzuat ve uygulama genel bilgileri.
b) Gemiyle ilgili tanımlar.
c) Gaz çeşitleri, yanma ve patlama ile ilgili genel bilgiler.
ç) Örnek alma, gaz ölçüm cihazlarının tanıtımı, gaz ölçümü ve sertifikalandırma.
d) Kapalı yerlerin sınıflandırılması ve kapalı yerlerde çalışma şartları.
e) Kapalı alanlara giriş ve çalışma izinleri ile tehlikeler.
f) Tankların yıkanması ve inertleme.
g) Denizde güvenlik, can kurtarma araçlarının bakımı ve kullanılması.
ğ) Yangın güvenliği.
h) İlk yardım.
ı) Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları.
i) Kapalı ortamlar, acil durumlar, parlayıcı veya patlayıcı gaz ve kimyasallarla alakalı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları.
j) Uygulama örnekleri.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu başlıkları hakkında seminer verecek kişilerin, üniversitelerin kimya, gemi inşa ve denizcilik ile ilgili fakültelerinden en az lisans düzeyinde belgeleri ile eğitim vereceği konularla ilgili faaliyet alanında iş tecrübesi hakkındaki belgeler bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında seminer düzenleme yetki talebi dosyasına eklenir.

Gaz ölçüm uzmanı sınavı müracaat, genel şartları, sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 26 – (1) Sınav ücreti ve sınavla ilgili diğer bilgiler, sınav tarihinden en az 30 gün önce İdarenin internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.
(2) Sınavlar İdare tarafından, belirlenen tarihlerde yapılır.
(3) Gaz ölçüm uzmanı semineri katılım sertifikasına sahip kişiler sınav gününden en az 15 gün önce İdareye ulaşmış olacak şekilde aşağıdaki belgelerle şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile sınav müracaatlarını yaparlar:
a) Şekli, İdarenin internet sitesinden yayımlanan başvuru formu.
b) Sınav tarihinden önceki 1 yıl içinde seminere katıldığını belirtir gaz ölçüm uzmanlığı semineri katılım sertifikasının kopyası.
c) Mezuniyet belgesinin kopyası.
ç) İlk defa gaz ölçüm uzmanı olarak yetkilendirilecek kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri için iş tecrübesini gösterir ilgili firmadan alınmış yazı veya çalışma süresini gösteren resmî belge.
d) e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.
(4) Sınava katılımı uygun görülen adayların isim listesi sınav tarihinden en az 5 gün önce İdarenin internet sitesinden ilan edilir.
(5) Adaylar, ilan edilen sınav günü başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde resmî kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar.
(6) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
(7) Sınav, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.
(8) Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan kişiler başarılı sayılır.
(9) Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İdarenin internet sitesinden ilan edilir.
(10) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır. İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.
(11) Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların tekrar gaz ölçüm uzmanı seminerine katılımı gereklidir.

Gaz ölçüm uzmanlarının yetkilendirilmesi
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen sınavda başarılı olan adayların yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuzu şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İdareye iletilmesini müteakip gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi düzenlenir.
(2) Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde en az 100 adet gazdan arındırma belgesi düzenleyen gaz ölçüm uzmanlarına, bu hususu belgelendirmek kaydıyla sınavsız şekilde yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvurular belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 1 yıl içinde yapılmak zorundadır. Bu şartları tamamlamadığı halde belgesini yenilemek isteyen gaz ölçüm uzmanlarının yeniden sınava girmesi mecburidir.
(3) Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 1 yıl içerisinde gaz ölçüm uzmanı sınavına başvuran gaz ölçüm uzmanlarının seminer katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerekir.
(4) Sınavda başarılı olan gaz ölçüm uzmanları ile bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde gazdan arındırma belgelerini sunarak yetkisinin yenilenmesini isteyen gaz ölçüm uzmanlarına, yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuz ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tarafından yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir.
(5) Düzenlenen yetki belgeleri gaz ölçüm uzmanının başvuru dokümanındaki adresine gönderilir veya şahsen gaz ölçüm uzmanı tarafından teslim alınabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezaları ve yaptırımlar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde hareket ettiği liman başkanlığı tarafından tespit edilen gaz ölçüm uzmanının gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi, İdare tarafından iptal edilir. Bu bent uyarınca yetki belgesi iptal edilen kişiler tekrar gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alamazlar ve gaz ölçüm uzmanı seminerlerinde seminer veremezler.
(2) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının;
a) (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 10.000,00TL idari para cezası liman başkanlığınca uygulanır.
b) (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 5.000,00TL idari para cezası liman başkanlığınca uygulanır.
c) (g), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 3.000,00TL idari para cezası liman başkanlığınca uygulanır.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında uyarılan gaz ölçüm uzmanının, uyarılma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümlerinden birine aykırı hareket ettiğinin tekrar tespit edilmesi halinde kendisine liman başkanlığı tarafından yapmış olduğu aykırılıktan dolayı 20.000,00TL idari para cezası uygulanır ve gaz ölçüm uzmanlığı yetki belgesi İdare tarafından 1 yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içerisinde herhangi bir sebeple gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurusu alınmaz. Askıya alma süresinin bitiminden itibaren, askıya alınan belgesini varsa geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanabilir.
(4) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aykırı şekilde hareket ettiği liman başkanlığı tarafından tespit edilen tesise idari sahasında bulunduğu liman başkanlığı tarafından işlemiş olduğu kusurdan dolayı 5.000,00TL idari para cezası uygulanır. Aykırılığın aynı yıl içerisinde tekrarlanması halinde liman başkanlığınca verilen idari para cezası, her bir tekrarı halinde bir önceki idari para cezasının iki katı olarak uygulanır.
(5) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(6) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır. Ancak, bir eylem ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde, kabahatlere öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.
(7) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(8) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

İstisna
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında katılım sertifikası alan personelden gaz ölçüm uzmanı sınavı ücreti ve gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi ücreti alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik ile 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut gazdan arındırma uzmanı eğitim başarı belgeleri ve sertifikaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş gazdan arındırma uzmanı sertifikaları bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. Bu sertifikalara sahip kişiler bu Yönetmelik ile gaz ölçüm uzmanı için tanımlanan yetki ve sorumluluklara haizdir. Bu kişilerin bu süre içerisinde yeni gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alabilmeleri için başvuru tarihinden geriye dönük 5 yıl içinde düzenlediği en az 100 adet gazdan arındırma belgesinin kopyalarını ve mevcut gazdan arındırma uzmanı sertifikalarını sunmaları veya gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurmaları ve girdikleri sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Sınava başvuruda seminer katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde başvuruda bulunmayan mevcut gazdan arındırma uzmanlarının, sonrasında yaptıkları başvurularda ilk kez gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurulmuş gibi işlem yapılır.
(2) Bu madde kapsamında gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alacak kişilere yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuz ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tarafından yeniden 5 yıllık yetki belgesi düzenlenir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce alınmış ve gazdan arındırma uzmanı sertifikasına dönüştürülmemiş eğitim başarı belgeleri geçersizdir.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

NOT: Eklerine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.