İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 3087431

R.G. Tarihi: 31.8.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 –8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 421 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yeni ve revize projelerde tasarım aşamasından itibaren bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar ve 10.000 kişi ve üzeri proje nüfusu için yapılacak olan yeni projeler ile 500 ve üzeri bağlantı sayısına sahip revize projeler için Bakanlığın görüşünü alır.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %30, 2028 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %35, 2028 yılına kadar en fazla %30, 2033 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Teknik Usuller Tebliğinde yer alan hususlar ve 12/10/2017 tarihli ve 30208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli faaliyetler yürütülür.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdareler, bu Yönetmelik kapsamında çıkarılacak Teknik Usuller Tebliği eklerinde yer alan her yıla ilişkin su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak ve elektronik ortamda Bakanlıkça belirlenen biçimde gönderir. Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, Büyükşehir belediyelerinde coğrafi konum olarak birleşmiş ilçe belediyeleri hariç her ilçe için ayrı formlar halinde gönderilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Onaylı projeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hâlihazırda onaylanmış olan projeler hakkında Bakanlık görüşü alınmaz.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

———-o———-