Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28R.Gazete No: 30137

R.G. Tarihi: 28.7.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Ek-4’te yer alan ürünlerin Ek-5’te listelenen kontrol altına alınan maddeleri içermesi durumunda ithalatı yasaktır.

(2) Gerekli görüldüğü durumlarda; Ek-4’te listelenen ürünlerin Ek-5’te listelenen maddeleri içermediğinin tespit edilmesi için, fiili ithalat öncesinde gümrük laboratuvarlarında veya söz konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, tüm masrafları ithalatçı tarafından ödenmek koşuluyla, analiz yaptırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

———-o———-