Polietilen Tereftalat (Pet) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

Karar No. 2017/10972                                  R.Gazete No. 30234

Karar Tarihi: 16.10.2017                          R.G. Tarihi: 8.11.2017

 

 

Ekli “Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/10/2017 tarihli ve 108856 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

 

 

POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) İTHALATINDA KORUNMA

ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

 

 

Kapsam

     MADDE 1– (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde polietilen tereftalat (PET) ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esastan kapsar.

 

Korunma önlemi

     MADDE 2- (1) 3907.61.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın ithalatında aşağıda belirtildiği şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

 

|------------------|-----------------|--------------------------------|
| GTİP             | EŞYANIN TANIMI  |        GÜMRÜK KIYMETİ(%)       |
|                  |                 |--------------------------------|
|                  |                 | 1. Dönem | 2. Dönem | 3. Dönem |
|                  |                 |(8/11/2017|(8/11/2018|(8/11/2019|
|                  |                 | -        | -        | -        |
|                  |                 |7/11/2018)|7/11/2019)|7/11/2020)|
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 3907.61.00.00.00 | 78 ml/g veya    | 6,40     | 6,20     | 6,00     |
|                  | daha fazla      |          |          |          |
|                  | viskozitesi     |          |          |          |
|                  | olanlar         |          |          |          |
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|

 

Ek mali yükümlülüğün tahsili

     MADDE 3– (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir. (2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Tarife kontenjanı

     MADDE 4– (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

 

Diğer mevzuat

     MADDE 5- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

 

Yürürlük

     MADDE 6– (1) Bu Karar 8/11/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

     MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

 

 

EK: TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

 

 

Afganistan, Angola, Arnavutluk, Bangladeş, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Benin, Bolivya, Bosna ve Hersek, Burkina Faso, Burundi, Bütan, Cape Verde, Cibuti, Cook Adalan, Çad, Ekvatoryal Gine, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Kamboçya, Karadağ, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Komor, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Morityus, Mozambik, Myanmar (Burma), Nauru, Nepal, Nijer, Nijerya, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Paraguay, Ruanda, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, Sudan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunus, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambiya

 

 

———-o———-

8