Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 31659
R.G. Tarihi:14.11.2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ndan:

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
———-o———-