Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanları

Tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanları ve bu alanların dizaynı, atık yönetim sürecinin merkezinde yer alan en önemli süreçlerdendir. İlgili atık üniteleri (alanları), tesislerde  oluşabilecek tehlikeli/tehlikesiz atıkların çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak etkilemeden, atıkların lisanslı bertaraf tesisine transferine kadar geçen süreçte atıkların muhafaza edilmesini sağlar.

Atıkların üretildikleri yerde türlerine göre kriterlerine ugun şekilde geçici olarak depolanması ile ilgili esaslar, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Tesiste oluşan tehlikeli atıklar en fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise 12 ay boyunca, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Alanları’nda geçici olarak depolanabilir.

TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI

Her iki depolama alanının tasarımında; Atık Yönetimi Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği esaslar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından bildirimi yapılan detaylar dikkate alınmaktadır.

TOCON Tehlikeli Atık Geçici Depolama Üniteleri, aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınarak tasarlanmıştır;

  • Atıkların çevre ve insan sağlığını etkilemeyecek şekilde izole bir ortamda bulundurulması, depolama süresi boyunca atıkların yapılarının bozulmamasının sağlanması esas alınmaktadır.
  • Atıkların olası mevsim şartlarından etkilenmeyecek şekilde depolanmasına uygun olanaklar sağlanmaktadır.
  • Tehlikeli atık geçici depolama alanlarında olası bir döküntü durumunda, dökülen kimyasalı tutacak ve muhafaza edecek bir döküntü hacmi (ikincil muhafaza) bulunmaktadır.
  • Talep edildiği takdirde atık alanlarına döküntü seti (emici absorban) temin edilmektedir.
  • Atık alanları, izinsiz girişlerin önlenmesi adına kilitlenebilecek şekilde dizayn edilmektedir.
  • Atık alanları, içerisindeki atıkların türlerine uygun şekilde etikeli bir şekilde tesis edilmektedir.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Alanları’nın bulundurma gereklilikleri ile ilgili yasal dayanaklar aşağıda sıralanmıştır.

Sıfır Atık Temel Seviye Belge alma yükümlülüğü:

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 16 – (1) Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü EK-1 listede yer alan kurum/kuruluşlar, 17’nci maddede tanımlanan süreç doğrultusunda temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorundadır. Diğer kurum/kuruluşlar ise talep etmeleri halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilir. (EK-1, Tablo B, Grup 2: Akaryakıt İstasyonları ve Dinlenme Tesisleri)

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 14 – (6) Bu maddede bahsi geçmeyen tehlikeli/tehlikesiz özellikteki diğer atıklar ile tıbbi atıkların yönetimi, ilgili mevzuatın kapsamına uygunluğu sağlanarak sıfır atık yönetim sistemine dahil edilir.

Atık Geçici Depolama Alanı tesis etme yükümlülüğü:

Atık Yönetim Yönetmeliği Madde 9 – (1) Atık üreticisi; (b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla, (f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları (1 tonun üzerinde tehlikeli atık geçici depolayan) için bağlı bulunduğu il müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı sunma yükümlülüğü:

Atık Yönetim Yönetmeliği Madde 9 – (1) Atık üreticisi,  (c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla yükümlüdür.

Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü:

Atık Yönetim Yönetmeliği Madde 16 – (1) Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin ve lisans verilmez.

Yaptırımlar:

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 18 – (1) Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken beyanları yapmayanlar ile denetimler sırasında sıfır atık yönetim sistemini uygulamadığı ve verilen belgenin sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen kurum/kuruluşlara, öngörülen fiillerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanmasına müteakip doksan (90) takvim günü iyileştirme süresi verilir.

Atık Yönetim Yönetmeliği – Madde 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.

Çevre Kanunu Madde 20 – (g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 24.123 TL idarî para cezası verilir.

(r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl, esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24.000 TL, ithal edenlere 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Endüstriyel Atık yönetim Planı Hazırlama