Toprak Kirliliğinin Kontrolü

 

TORA A.Ş. 17.11.2015 tarihi itibari ile “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında yetkilendirilmiş 18 firmadan birisidir.

İlgili yönetmelik, alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesini, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespit edilmesini, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlenmesini amaçlamaktadır.

İlgili yönetmelik, toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esasları kapsamaktadır.

Kirlenmiş Sahalarda yapılacak kirliliğin tespiti, temizlenmesi ve izlenmesine dair süreç aşağıda özetlenmiştir.

  • Faaliyet ön bilgi formlarının beyan edilmesi,
  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından sahanın tanımlanması (şüpheli saha veya şüpheli olmayan saha),
  • Yetkilendirilmiş uzman firma tarafından SÖAP (Saha Örnekleme ve Analiz Planı) hazırlanması ve komisyona sunulması,
  • Sahadan numunelerin alınması,
  • Analizlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar tarafından gerçekleştirilmesi,
  • Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu hazırlanması ve sahanın sınıflandırılması,
  • Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu hazırlanması,
  • Temizlenmesi gereken sahalar için Temizleme faaliyet planlama ve değerlendirme raporu hazırlanması,
  • Temizleme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu hazırlanması.

TORA, ilgili yönetmelik kapsamında kirliliğin var olup olmadığının tespit edilmesi ve yayılımının üç boyutlu olarak belirlenmesi için teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanmaya özen gösterir.