Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği

R.Gazete No: 30402

R.G. Tarihi: 25.4.2018

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

               KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK  SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Teminat tutarları

MADDE 2 – (1) Asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|                          |                     Teminatlar (TL)                        |
| Tesisin Sigortaya Konu   |------------------------------------------------------------|
| Faaliyeti ile İlgili     | A-Maddi    |B- Tedavi Giderleri    |C-Daimi Sakatlık ve    |
| Üretim, İşlem veya Yük   |            |                       |       Ölüm            |
| Elleçleme Kapasitesi (*) |------------|-----------------------|-----------------------|
| (Ton/Yıl)                |Maddi zarar,|Kişi Başına|Olay Başına|Kişi Başına|Olay Başına|
|                          |temizleme   |           |           |           |           |
|                          |masrafları, |           |           |           |           |
|                          |atıkların   |           |           |           |           |
|                          |taşınması ve|           |           |           |           |
|                          |bertarafı.  |           |           |           |           |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 - 749.000 Arası        |1.000.000   |300.000    |1.500.000  |300.000    |1.500.000  |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 750.000-2.499.000 Arası  |2.000.000   |300.000    |3.000.000  |300.000    |3.000.000  |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.500.000-4.999.000 Arası|4.000.000   |300.000    |6.000.000  |300.000    |6.000.000  |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.000.000 Üzeri          |8.000.000   |300.000    |12.000.000 |300.000    |12.000.000 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|(*) Üretim, işlem ve yük elleçleme kapasitesi miktarı hesabında 500 tonun altındaki    |
|küsurlar aşağıya (0), 500 tonun üzerindeki küsurlar yukarıya (1000) yuvarlanır.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

(2) Üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin belirlenmesinde tesisin sigorta konusu faaliyeti ile ilgili üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesi esas alınır.

Primlerin belirlenmesi

MADDE 3 –(1) Sigorta primleri, sigortalanacak tesisin faaliyet konusu, yıllık işlem, üretim veya yük elleçleme kapasitesi, konumu, mevcut güvenlik önlemleri, varsa risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları ile benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ve bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak sigorta şirketince serbestçe belirlenir.

Sigorta yaptırma yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) Bu sigortayı yaptıracak işletmeler; rafineriler, petrol ve petrol ürünlerinin yükleme veya boşaltımının yapıldığı limanlar ve istasyonlar, dolum tesisleri, depolama tesisleri, gaz terminalleri, enerji santralleri, endüstriyel üretim tesisleri, yükleme veya boşaltma yapılan limanlar ve iskeleler, terminaller, tersaneler, gemi söküm tesisleri, gemi inşa ve onarımının yapıldığı diğer tesisler ile farklı adlarda olsa bile aynı veya benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve 5312 sayılı Kanun kapsamına giren kıyı tesisleridir.

Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki ilgili tüm sigorta sözleşmelerine ek prim alınmaksızın uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tarife ve talimat

MADDE 6 – (1) 6/11/2009 tarihli ve 27398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

———-o———-